Gweithdai Llesiant

SPW-Edited9.jpg

Mae'r Gweithdai Llesiant yn brosiect a ariennir gan y Loteri Fawr, mewn partneriaeth â'r Sefydliad Iechyd Meddwl, lle rydym yn dod â rhieni sengl ynghyd i greu dull tosturiol a chadarnhaol o drafod a mynd i'r afael ag iechyd meddwl sy'n grymuso pobl. Fel rhieni sengl, mae ein hiechyd meddwl a phopeth sy’n gysylltiedig ag ef, yr ydym yn gorfod ymdrin ag ef bob dydd yn effeithio arnom.

Ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl, eich cydberthnasau, eich hyder ac yn ei chael hi'n anodd gwybod lle i ddechrau? Os ydych, mae'r gweithdai chwe wythnos rhagweithiol hyn sy'n peri i chi feddwl yn berffaith i chi.

Rydym yn ceisio creu cymuned felly lle mae pob un ohonom yn teimlo ein bod yn cael ein deall, ein clywed a'n cefnogi.

Caiff cinio ei ddarparu, a chaiff costau teithio a gofal plant hefyd eu had-dalu.

Yr unig faen prawf yw bod angen i chi fod yn rhiant sengl i fynychu.

Ymdrinnir â'r cynnwys canlynol:

  • Dod yn rhiant sengl

  • Dwi ddim yn ddigon da (ymdrin â hyder)

  • Ymdopi â chydberthnasau anodd

  • Ymateb yn gadarnhaol

  • Fy iechyd meddwl (caiff yr wythnos hon ei rhedeg gan Gynghorydd Human Givens, Claire Guthrie)

  • Amser i fy hun (tylino shiatsu a phethau braf eraill)

I gael rhagor o fanylion, mae croeso i chi anfon e-bost at amy@singleparentswellbeing.com neu anfonwch neges atom ar Facebook, Twitter neu Instagram.

Mae gennym grŵp Facebook personol hefyd, ble gallwch gwrdd â rhieni sengl eraill a gweld yr holl ddigwyddiadau yr ydym yn eu cynnal, gan gynnwys teithiau cerdded.

_DSC2054.jpg
 
 
At SPW we have 6 week wellbeing workshops for single parents. Find out more about them in this video.