Llesiant Rhieni Sengl

Rhestr wirio polisïau a gweithdrefnau

Mae set glir, briodol ac eglur o bolisïau a gweithdrefnau yn helpu i sicrhau bod Llesiant Rhieni Sengl yn cael ei redeg yn dda.

Mae polisïau a gweithdrefnau yn gwneud y canlynol:   

1. Darparu fframwaith sy'n nodi sut y dylid gwneud pethau a'r hyn a ddisgwylir gan bobl o fewn y sefydliad  

2. Tryloywder ac atebolrwydd y bydd y cyfarwyddwyr yn cyflawni gwaith y cwmni'n briodol  

3. Sicrhau bod pawb yn cydymffurfio â'r fframwaith cyfreithiol

4. Cyfyngu risg

Bydd Llesiant Rhieni Sengl yn creu polisïau sydd:

  • Yn hawdd eu deall ac wedi'u hysgrifennu mewn Saesneg clir heb jargon

  • Gyda diben penodol  

  • Yn gysylltiedig â'n gwerthoedd a'n strategaeth

  • Yn hyblyg ac yn gallu addasu i newidiadau, a byddant yn cael eu hadolygu'n rheolaidd

  • Yn cael eu datblygu drwy gynnwys rhanddeiliaid â diddordeb, gan gynnwys cyflogeion  

  • Yn cael eu trosglwyddo i'r holl bobl berthnasol.

I gael rhagor o wybodaeth am y polisïau a'r gweithdrefnau hyn, cysylltwch ag amy@singleparentswellbeing.com